નયનો થયા જરા ભીના અને છલકાયા..
સપના ય થૈ ગયાં છે આંખનાં હેવાયI

મારા જ મનમગજના છે ખરેખર જાયા
મારા સુધી પહોંચે તો'ય વાયા વાયા

દ્રશ્યો બધાય જાણે દ્રષ્ટિથી સર્જાયા
દ્રશ્યો બધાય પાછા દ્રષ્ટિ થૈ ફેલાયા !

જો - એકમેકની સાથે જ છે અટવાયા -
નાતો, હયાતિ, વળગણ એટલે કે માયા

આવર્તનો ઉપર - આવર્તનો ઘૂંટાયાં
ફિલહાલ તો હશે - ખુદથી જ એ ઘેરાયાં

કેવાં જુદા જુદા નામો વડે પડઘાયા ???
સંવેદનો અને આભાસના પડછાયા !!!


-કવિ રાવલ
છંદ વિ ધાનઃ ગા,ગા,લ,ગા + લ,ગા,ગા,ગા + લ,ગા,ગા,ગા,ગા