છે અનોખું ને નિરાળું
મારી ભીતર વિશ્વ મારું

હું જ જાણું - હું જ માણું -
માત્ર એને હું નિહાળું

દર્દ જાણે કાળું નાણું -
સાંચવુ છું છાનુંમાનું..

કેમ લાગે આવું વ્હાલું ??
એ તને સમજાય શાનું ??

શક્ય છે લાગે નકામું -
સ્વપ્ન એ મોટા ગજાનું...

કુ. કવિ રાવલ